چه کربلا ست که ادم به هوش می آید

هنوز ناله زینب به گوش می آید

چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند

فلک به ناله ملک در خروش می آید

چه کربلاست کز آن بوی سیب می آید

صدای ناله ی مردی غریب می آید

چه کربلاست که سقای آن شده بیدست

عدوزکینه سرش با عمودکین بشکست

چه کربلاست  که بوی عبیر می آید

صدای کودک نا خورده شیر می آید

چه کربلاست که آبش به قیمت جان است

به گوش جان همه جا ناله های طفلان است

چه کربلاست  از آن ناله رباب آی

دصدای ناله لالا علی بخواب آید

جواب طفلک ششماه داده شد باتیر

 عد و به تیر جفا  داده بود اورا شیر 

 مگر به کرببلا آب قیمت جان است

چرا نگفته کسی این حسین مهمان است

چرا نگفته کسی آب مهر مادر اوست

 برای چیست که عطشان علی اصغر اوست

چرا به تشنه لبان هیچ کس جواب نداد

   به کام تشنه شان یک دو جرعه آب نداد

چه کربلاست علی اکبر اربا اربا شد

  شهید کینه  به پیش دو چشم بابا شد 

 


دسته ها :
سه شنبه بیست و پنجم 1 1388
X