با احمدی نژاد بسیجی وهوشمند

 

ایران زمین شده است سر افراز وسربلند

 

آنها که چشم دیدن اورا نداشتند

 

همواره سوختند وبسوزند چون سپند

 

جز احمدی نژاد که بازوی رهبر است

 

دشمن زدست کیست که افسرد و، شد نژند

 

هر کس که ُمتـّـقی است ، در او ترسِِ از خداست

 

بر احمدی نژاد بود سخت پایبند

 

این امتحان برای من و توست بی گمان

 

دشمن نهاده است سر راه ما کمند

 

بیدار باش وتابع امر امام باش

 

با رأی خود بزن به روی خصم پوز خند

 

با احمدی نژاد میسّر شود چنین

 

این است آن طریقه وراه خدا پسند

 

بار دگر به همدلی وهمزبان شدن

 

ره را به روی اهل تساهل بیا ببند

 

خشنود می شوند رهبر ومهدی فاطمه

 

با بودِ خادمی که ُبوَد یار مستمند

 

ای محسنی دریغ مکن از حمایتش

 

با کاهـلی تو رقبا سود مــی برند

  
دسته ها :
شنبه نهم 3 1388
X